Meno: Heslo:

Učíme (sa) moderne a efektívne – učíme (sa) pre budúcnosťNázov projektu Učíme (sa) moderne a efektívne – učíme (sa) pre budúcnosť
Prijímateľ Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice 12
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy OPV-2009/1.1/05-SORO
Celkové výdavky projektu 227 704,12 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku  216 318,91 EUR
Projektový manažér Ing. Katarína Rusňáková
Dĺžka realizácie aktivít projektu Október 2010 – September 2012

Cieľom projektu „Učíme (sa) moderne a efektívne – učíme (sa) pre budúcnosť “ je zvýšiť efektívnosť školského vzdelávacieho programu zavedením moderných foriem vyučovania, a tým zlepšiť kvalitu prípravy žiakov na ich ďalšie vzdelávanie.


Trvanie projektu : 10/2010 – 09/2012


Aktivity projektu :

1.1 Príprava a vzdelávanie pedagogických zamestnancov obchodnej akadémie 10/2010 – 08/2011

1.2 Tvorba učebných materiálov pre využitie moderných metód vo vyučovaní 01/2011 – 09/2011

2.1 Implementácia moderných metód do vyučovania 06/2011 – 08/2012

Učitelia odborných predmetov obchodnej akadémie spracovali projekt s cieľom zaviesť moderné vyučovacie metódy do vyučovania odborných predmetov využitím nových učebných materiálov. Počas realizácie aktivít projektu sa učitelia vyškolia na využívanie moderných metód, pričom sa využijú poznatky a skúsenosti zo zahraničia. Absolvovaním vzdelávacích kurzov sa naučia tvoriť a spracovávať učebné texty v tlačenej a elektronickej forme prostredníctvom výpočtovej techniky a získajú potrebné jazykové kompetencie pre využitie vybraných metód vo vyučovaní ( metóda CLIL) a pre zapájanie školy do ďalších medzinárodných aktivít.
Vytvorením nových učebných materiálov a inovovaných multimediálnych učební vybavených novými didaktickými prostriedkami budú učitelia využívať moderné metódy vo vyučovaní. Zvýšia sa tak aj ich kľúčové kompetencie najmä pri príprave učebných materiálov, vlastných prezentácií pri praktickom vyučovaní a v práci s interaktívnou technológiou. Vytvorený e-learningový portál a virtuálna knižnica významne zlepšia komunikáciu učiteľov so žiakmi, zvýšia sa ich kompetencie vo využívaní informačno-komunikačných technológií.
Implementáciou moderných vyučovacích metód s využitím nových učebných materiálov a inovovaných didaktických prostriedkov, vytvorených aj na základe požiadaviek zamestnávateľov v regióne, sa posilnia najmä tie kľúčové kompetencie žiakov, ktoré zvyšujú ich konkurencieschopnosť na trhu práce a zvýši sa tiež kvalita prípravy na ich ďalšie vzdelávanie.